Turvaliste äriprotsesside mustritel põhinev arendamine

Nimi
Naiad Hossain Khan
Kokkuvõte
Iga andmeturbest huvitatud äriettevõte valib iseendale sobilikud turvameetmed, et vältida ootamatuid sündmusi ja õnnetusi. Nende turvameetmete esmane ülesanne on kaitsta selle äriettevõtte ressursse ja varasid. Äriettevõtetes aset leidvad õnnetused (vähemtähtsad või katastroofilised) on enamikel juhtudel oma olemuselt sarnased ning põhjustatud sarnaste turvariskide poolt. Paljudel andmeturbe spetsialistidel on raskusi leidmaks õiget lahendust konkreetsetele probleemidele, kuna eelmiste samalaadsete probleemide lahendused ei ole korrektselt dokumenteeritud. Selles kontekstis on turvalisuse mustrid (Security Patterns) kasulikud, kuna nad esitavad tõestatud lahendusi spetsiifiliste probleemide jaoks. Käesolevas väitekirjas arendasime välja kümme turvariskidele suunatud mustrit (SRP ehk Security Risk-oriented Patterns) ja defineerisime, kuidas kasutada neid mustreid vastumeetmetena turvariskidele äriprotsesside mudelite sees. Oma olemuselt on need mustrid sõltumatud modelleerimiskeelest. Lihtsustamaks nende rakendamist, on mudelid esitatud graafilises vormingus äriprotsesside modelleerimise keeles (BPMN). Me demonstreerime turvariskidele suunatud mustrite (SRP) kasutatavust kahe tööstusettevõtte ärimudeli näite põhjal. Esitame mustrite rakendamise kohta kvantitatiivsed analüüsid ja näitame, kuidas turvariskidele suunatud mustrid (SRP) aitavad demonstreerida andmeturbe nõrku kohti ärimudelites ning pakume välja lahendusi andmeturvalisusega seotud probleemidele. Selle uurimistöö tulemused võivad julgustada andmeturvalisusega tegelevaid analüütikuid jälgima mustritel-põhinevaid lähenemisi oma äriettevõtete kaitsmiseks, et aidata seeläbi kaasa ka infosüsteemide (Information Systems (IS)) kaitsmisele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Teaduste magister (4+2) Informaatika*
Juhendaja(d)
Dr. Raimundas Matulevičius, Naved Ahmed
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF