Tartu Ülikooli Ideelabori veebikeskkonna arendus

Nimi
Lauri Laur
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö käigus valmis portaal nimega Ideeorg. Portaali saavad kasutajad lisada oma ideid ning vaadata teiste kasutajate poolt sisestatud ideid. Samuti saavad kasutajad sisestada infot enda kohta ning selle kohta, millistes projektides sooviksid nad osaleda. On olemas ka otsing, kust saab otsida kasutajale huvipakkuvaid ideid ning sobivate oskustega inimesi enda idee teostamiseks. Portaalil on ka foorum, mis on mõeldud kasutajate omavaheliseks suhtluseks ning arutlemiseks lisatud ideede üle. Töös toodi välja portaali põhifunktsioonid ning nende funktsioonide teostus. Antud bakalaureusetöö annab ka ülevaate portaali ülesehitusest ning kasutusvõimalustest. Samuti on antud ka lühike ülevaade Tartu Ülikooli Ideelaborist. Veebilehe arendamisel tuli ületada ka mitmeid raskusi. Üheks kõige keerulisemaks oli kasutajate autentimise loomine. Seda eelkõige sellepärast, et kasutajad pidid saama portaali siseneda läbi foorumi sisselogimise vormi, portaali põhilehtedel asuva sisselogimise vormi kaudu ning ka kasutades suhtlusvõrgustikku Facebook. Kõigi nende kolme integreerimine ühte süsteemi nii, et kõik kasutaksid ka ühtset andmebaasi oli suhteliselt keeruline ning ka autorile väga arendav. Üheks huvitavamaks osaks oli suhtlusvõrgustike Facebook ja Google Plus nuppude Meeldib ja +1 lisamine. Selle käigus tuli palju uurida nende suhtlusvõrgustike rakenduse programmeerimise liideseid, mis andsid hea ülevaate suhtlusvõrgustike kasutamisest loodavates veebilehtedes. Kuna suhtlusvõrgustikud on väga populaarsed, siis usub autor, et saadud oskusi saab ta tulevikus ka edaspidi rakendada. Loodud portaali on võimalik ka edasi arendada. Bakalaureusetöö piiratud mahu tõttu ei olnud võimalik sinna juurde arendada kõiki lisafunktsioone, mis alguses plaanitud oli. Portaali edasiarendamine on võimalik, kuna arenduse käigus on järgitud häid programmeerimise tavasid ning antud töö käigus on valminud ka ülevaade olemasolevast portaalist. Piltide ning manuste lisamine ideedele on üks võimalikest lisadest, mida võiks tulevikus Ideeoru portaalile juurde lisada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Uuno Puus, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad