Süsteemide turvalisuse arendamine kasutades äriprotsesside modelleerimist

Nimi
Olga Altuhhova
Kokkuvõte
Äriprotsesside arusaam ja modelleerimine on üks olulisematest aspektidesttänapäevases süsteemiarenduses. Infosüsteemide modeleerimiseks on loodud erinevaid käsitlusi ning äriprotsesside modeleerimisnotatsioon on üks nendest. On teada, et BPMN aitab äriprotsesse kirjeldada, modelleerida ja optimeerida. Keerulisem on mõista kuidas saab selle käsitluse raames juhtida äriprotsesside turvalisust ning analüüüsida infosüsteemi turvariske. See aspekt muutub kaasaegsetes infosüsteemides veel komplitseeritumaks, kuna turvatud süsteemi loomiseks peavad nii äriprotsessid kui ka selle turvalisuse küsimused olema vaadeldud parallellselt, see tähendab koostoimes. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on analüüsida BPMN ja infosüsteemi turvariskide juhtimise vastastikkust koosmõju. BPMN’i võtmeaspektide väljaselgitamiseks ja antud modelleerimissüsteemi turvanäitajate, riskide ja riskide juhtimise mõistmiseks on antud töös kasutatud struktureeritud lähenemist. Töös uuritakse kuidas modelleerija saab BPMN’i abil väljastada turvatud süsteemi komponente, riske või riskide juhtimist. Töös ühtlustatakse BPMN keele põhikonstruktsioonid ISSRM mudeli kontseptiga. Antud uurimistöös on BPMN-i käsitluse rakendausvõimalusi vaadeldud ühe internetikaupluse näitel. Meie uurimistöö pakkub infosüsteemi analüütikule või arhitektile võimalust mõista äriprotsesse ja turvakomponente ühe modelleerimiskeele abil. Analüüs on tehtud ainult esimese keele, Descriptive modelling, tasemel. Sellega avatakse uurijale võimalus tuua paralelle erinevate modeleerimiskeelte vahel, et uurida mustreid ISSRM perekonda kuuluvate mudelite loomises.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad