arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Suhtlustreener
Nimi Imre Purret
Kokkuvõte Lõputöö eesmärgiks oli luua dialoogisüsteem, millega kasutaja saaks (kirjalikus) eesti keeles suheldes arendada oma argumenteerimisoskust. Piiranguks oli seatud kitsas teema, millel rakendus suhelda peab oskama. Vaadeldi selliseid dialooge, kus osaleja A tegi osalejale B ettepaneku teha tegevust T. Esimeses versioonis täidab programm A rolli ja kasutaja on B rollis. Teises versioonis täidab programm B rolli ja kasutaja on A rollis. Antud programmi puhul valiti tegevuseks T taimetoitlaseks hakkamine. Sellise programmi loomiseks tutvuti konversatsiooniagendi tööpõhimõtetega, uuriti arutlusmudelite ja erinevate suhtlustaktikate teooriat. Lõpptulemusena valmis graafilise kasutajaliidesega Java iseseisev rakendus, mis võtab sisendiks eestikeelset teksti. Kasutajaga suhtlemise hõlbustamiseks kasutati arutlusmudelit, mis koosneb inimese motivatsioonisfääri mudelist ja arutlusprotseduuridest. Suhtluskaaslase mõjutamiseks olid kasutusel suhtlustaktikad: ahvatlemine, veenmine ja ähvardamine. Loomulikust keelest motivatsioonisfääri mudeli saamiseks kasutati teadmusbaasi, millest otsitakse erinevaid märksõnu ja fraase (kontrollitakse regulaaravaldiste vastamist sisendile). Teadmusbaas sisaldab ka viita sobivate vastusteni ja vastustefaile. Lisaks asuvad teadmusbaasis ka erinevatele suhtlustaktikatele vastavad failid, mis sisaldavad endas erinevaid argumente, mida kasutajale esitada. Valminud rakenduse eeliseks kui ka nõrkuseks on loomuliku teksti kasutamine sisendina, see aitab küll kaasa loomulikuma dialoogi tekkimisele, kuid teadmusbaasi kehva koostamise korral võib vestluse paari vooruga ebaloomulikuks ajada (vt. Lisad 4 5). Loodud programmil on mitmeid edasiarendusvõimalusi, näiteks teadmusbaasi täiendamine või kasutajaliidese veebikeskkonda viimine.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mare Koit
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad