Continuous Delivery põhimõtete rakendamisest Eesti Töötukassa infosüsteemi arendusprotsessis

Nimi
Rauno Siimann
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on viia läbi uurimus, kas AS Webmedia Group projektis EMPIS on võimalik realiseerida Continuous Delivery(eesti k. pideva tarne) tehnikaid ja põhimõtteid, et saavutada kuude pikkuste arendustsüklite asemel pidev tarkvara tarne voog kliendile. Continuous Delivery e. pidev tarne on hulk tarkvara arendamise tavasid ja põhimõtteid, mille eesmärk on parandada tarkvara tarnimise protsessi. Uuritav teema pakub lahendust ühele tüüpilisele pikkade arendustsükilitega tarkvaraprojektides esinevale probleemile, milleks on tähtaegade planeerimine ja nendest kinni pidamine. Nimelt peaks pidev tarnimine võimaldama tarkvara tarnimist kliendile nädalapikkuste arendustsüklite tagant või lausa komponent haaval. Pidev tarnimine võiks pakkuda võrreldes senini kasutatava arendusprotsessiga eeliseid nii tarnijale, kui ka kliendile. Kliendi jaoks on oluliseld kasutegurid tehtava arendustöö läbipaistvus ja pidevalt ning stabiilselt kasvav rakenduse funktsionaalsus. Tarnijale tähendaks pidev tarnimine lihtsamini planeeritavaid tähtaegasid ja pidevat tagasiside voogu, mis omakorda tõstaks toote kvaliteeti. EMPIS’e projekti eesmärk on arendada Eesti töötukassa infosüsteemi. AS Webmedia on tegelenud infosüsteemi arendamisega Eesti Töötukassale alates aastast 2008. Kuna Eesti Töötukassa pakutavad teenused ja äriprotsessid on ajas pidevalt muutuvad ja täienevad vastvalt vajadusele ja ka seadusandlusele, tuleb ka infosüsteemi pidevalt täiendada, et see võimaldaks realiseerida kogu nende äriloogikat. Pideva tarne põhimõtete teerajajaks on infotehnoloogia- ja juhtimisalase konsultatiooniga tegelev ettevõte ThoughtWorks Inc.[1] Oma uurimustöö kirjutan ma ThougtWorks töötajate Jez Humble’i ja David Farley raamatu põhjal “Continuous Delivery”.[2] Alustuseks kirjeldan uurimuses ära hetkel kasutusel oleva tootmisprotsessi. Uurimuse käigus toon ma välja raamatu autorite poolt ära kirjeldatud vajalikud mõtteviisid, metoodikad, tavad ja tehnoloogiad pideva tarnimise juurtamiseks ühes tarkvaraprojektis. Järgnevalt tuleb üles loetleda, millised väljatoodud mõtteviisidest, metoodikatest, tavadest ja tehnoloogiatest on meil juba kasutusel ja millised pole. Sellele järgneb analüüs teemal “kas ja kuidas saaksime veel mitte kasutusel olevaid nõuandeid kasutusele võtta?”. Antud bakalaureusetöö eesmärk pole mitte luua tegevuskava antud metoodika kasutusele võtmiseks, vaid esialgu ainult uurida selle kasutusele võtu võimalikkust antud projektis. Kuna tegu on laia valdkonnaga, on minu töö eesmärgiks süveneda pideva tarne arendusega soetud aspekidesse: versioonihaldus konfiguratsioonihaldus andmetehaldus pidev integreerimine pideva integreerimise töövahendid ja serverid Sellegipoolest ei saa piirduda ainult tehnoloogiliste aspektidega, vaid tuleb arvestada ka metoodika alustalasid. Töö keerukus võib seisneb selles, et kogu teema puhul on valdavaks materjaliks inglisekeelne kirjandus, seega võib tekkida raskusi tehniliste terminite tõlkimisel eesti keelde.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping, Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF