Scrum-metoodika kasutamine pikaajalistes tudengiprojektides ESTCube-1 Missioonijuhtimissüsteemi näitel

Nimi
Kadri-Liis Kusmin
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Scrum-metoodika kasutamist pikaajalistes tudengiprojektides, kasutades näitena ESTCube-1 Missioonijuhtimissüsteemi (edaspidi MJS). Analüüs tõi välja senise Scrum-implementatsiooni nõrgemad küljed ja nende võimalikud lahendused. Et töö kirjutati ajal, mil MJS arendusprotsess oli alles pooleli, analüüsiti ka, kas antud metoodikaga tasub jätkata või tuleb valida mõni teine. Analüüsi usaldusväärsuse tõstmiseks on sisse toodud kolm teist arendusmetoodikat ja neid MJS Scrum-implementatsiooniga võrreldud. Scrum on agiilne tarkvara arendamise metoodika, mis põhineb iteratiivsetel ja inkrementaalsetel praktikatel. Iteratiivne lähenemine näeb ette, et esmalt ehitatakse valmis väike osa tootest, mida edaspidi inkrementaalselt ehk järk-järgult järgmistes etappides laiendatakse. Scrum’i üheks olulisemaks tunnuseks ongi etappidepõhine tsükliline arendamisprotsess. Samuti iseloomustavad Scrum’i iseorganiseeruvad meeskonnad ja tugev rõhk tehnilisel täiuslikkusel. Bakalaureusetöö kirjutamise hetkeks on Scrum arendusmetoodikat kasutanud kolm MJS-meeskonda. Analüüsist selgus, et hetkel MJS arenduses kasutusel olev Scrum-implementatsioon vastab hästi antud projekti kontekstile. Ainsa nõrkusena võib välja tuua haavatavuse juhul, kui meeskond motivatsiooni kaotab. Võimalikku probleemi saab aga vältida rangete arendustsüklite kehtestamisega või kogenematu Scrum Master’i (Scrum’i meeskonnajuhi) väljavahetamisega. Eelnev oli ainus Scrum’i kasutamisega seotud potsentsiaalne oht, seega võib öelda, et hetkel kasutusel olev Scrum-implementatsioon tuleb projektile kindlasti kasuks. Sellegipoolest võiks töö optimeerimise eesmärkidel kaaluda ka kasulikemate praktikate laenamist teistest metoodikatest. MJS meeskondade liikmete tase on tihti väga erinev ja seega tasuks meeskonnasiseseks ühtlustamiseks rakendada ekstreemprogrammeerimise (Extreme Programming) paarisprogrammeerimist. Paarisprogrammeerimine on kahe inimese üheaegne programmeerimine ühe arvuti taga. See aitaks vähesema eelneva kogemusega meeskonnaliikmetel teistele järele jõuda ja samal ajal ka projekti arendamisesse panustada. Et vähendada juhtusid, mil käimasolevaid Sprinte (Scrum’i arendustsükkel) on vaja muuta, võiksid meeskonnad implementeerida Lean Software Development metoodika praktikat “Otsusta nii hilja kui võimalik”. Hetkel alustatakse tööd kõrgema prioriteediga ülesannetest, olenemata sellest, kas need on lõplikult määratletud või mitte. Antud praktika aitaks vähendada olukordi, kus varasemalt määratletud eesmärki muudetakse ja sellega seotud töö on vaja kas osaliselt või täielikult uuesti teha.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Silver Lätt, Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF