Automaatne andmetepõhine andmebaasi skeemade genereerimine

Nimi
Joel Edenberg
Kokkuvõte
Antud magistritöö eesmärk oli uurida võimalusi andmebaasi mudelite automaatseks genereerimiseks ning pakkuda välja ka võimalik lahendus antud probleemile. Kuna andmebaaside loomine on tänapäeval infosüsteemide lahutamatu osa ning skeemad on vähemalt osaliselt tihti sarnased, siis oleks mõistlik antud tegevus automatiseerida. Töös vaadeldi skeemade automaatse genereerimise olemust ning arutleti võimalike lahendusmeetodite üle. Antud probleemi lahendamiseks esitleti ühte konkreetset tõenäosuslikul lähenemisel põhinevat algoritmi. Lisaks abstraktsele algoritmi töökirjeldusele toodi välja ka üks võimalik realisatsioon, koos seletuste ning põhjendustega. Algoritm realiseeriti programmeerimiskeeles Python ning loodi ka graafiline kasutajaliides. Samuti arutleti alternatiivsete lahendusmeetodite üle - vaadeldes nii teistsuguseid lähenemisi kui ka võimalusi väljapakutud algoritmi parendamiseks. Töö viimases osas anti hinnang väljapakutud algoritmi tulemustele, võrreldes seda mõnede alternatiivsete lahendustega. Töö käigus selgus, et kuigi tõenäosuslike vastuste genereerimine annab rahuldavaid tulemusi, on sellel siiski ka puudujääke. Õnneks on enamus tekkinud probleeme võimalik lahendada kasutades erinevaid masinõppe lähenemisi. Kõige enam valmistasid raskusi SQL skeema definitsioonifailide süntaksi analüüsimine ning skeemade genereerimise algoritmi üldkonseptsiooni väljamõtlemine. Huvitavaks tegi antud töö asjaolu, et suuresti puudus varasem uurimustöö, millele toetuda ning paljudele probleemidele tuli ise jooksvalt lahendusi leida. Kokkuvõtvalt arvan, et tööle püstitatud eesmärgid said täidetud ning skeemade automaatne genereerimine esmasel kujul ka realiseeritud. Väljapakutud lahendus pole aga kindlasti mitte ammendav ning seda oleks võimalik tulevikus edasi arendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad