Mitteklassikaliste kinnitustingimuste tuvastamine tehisnärvivõrkude abil

Nimi
Mairit Vikat
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö uurib mitteklassikaliste kinnitustingimustega elastsete Euler-Bernoulli talade vabavõnkumise resonantssagedusi. Eesmärgiks on vaatluse all olevate tala mudelite korral hinnata ning võrrelda tehisnärvivõrkude abil identifitseeritud jäikuse parameetreid elastsete kinnitustingimuste korral. Vaatluse all on kahte tüüpi talad: tala elastse otsakinnitusega ning tala vahepealse elastse toega. Mõlema variandi kohta töötatakse läbi rida näiteid erinevate kinnitustingimustega. Kuna kinnituste jäikusparameetrite arvutamine võnkumise diferentsiaalvõrrandist ei ole analüütiliselt võimalik, siis on mõistlik otsida sellele alternatiivi. Ühe variandina pakutakse käesolevas töös välja tehisnärvivõrkude rakendamine. Tehisnärvivõrgud põhinevad bioloogilistel närvivõrkudel, nagu näiteks inimese aju. Tehisnärvivõrgu peamiseks eeliseks teiste meetodite ees on tema võime olemasolevate näidete põhjal õppida, mis tähendab, et närvivõrke on võimalik treenida sisendi abil soovitud tulemusi produtseerima. Seega, vajaliku ülesande lahendamiseks pole enam tarvis ise kõiki parameetrite koefitsiente arvutada, vaid piisab, kui meil on olemas teatud hulk näiteid oodatavate koefitsientide kohta, ning nende näidete abil treenitud tehisnärvivõrk on suuteline ülejäänud tulemusi ise identifitseerima. Käesolevas töös antakse ülevaade võnkuvatest Euler-Bernoulli taladest ja nende võimalikest kinnitustingimustest, ning tutvustatakse tehisnärvivõrkude peamisi omadusi. Töö peamine rõhk on asetatud praktilisele osale, kus uuritakse kahte tüüpi elastseid talasid (elastsete otsakinnitustega ja elastse vahekinnitusega) ning analüüsitakse tehisnärvivõrkude abil saavutatud ennustuste tulemusi erinevatel juhtudel. Lisaks erinevatele kinnitustingimustele võrreldakse tulemusi erineva sisendsageduste arvu (kolm, neli, viis, kuus või üheksa sagedust) korral. Saadud tulemusi analüüsitakse ja võrreldakse teatud täpsusparameetrite põhjal. Läbiviidud arvutuste ning analüüsi põhjal selgub, et enamikel juhtudel on ennustuse teel saavutatud tulemused üpris ligilähedased oodatavatele tulemustele, seega on võnkuvate Euler-Bernoulli talade kinnitustingimuste jäikusparameetrite ennustamisel närvivõrkude rakendamine mõistlik.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad