Media Haldus Süsteem Arhitektuur

Nimi
Christopher Willmore
Kokkuvõte
Käsitletav kommerts audio otsingu teenus haldab suurt kogumit meta-andmeid ning sellega seonduvat. Uurimistöö kirjeldab süsteemi arhitektuuri, mis haldab eelnevalt nimetatud kogumit ning selle protseduure lisamaks ning väljastamaks viimasele ressursse. Lisaks kirjeldatakse tänapäevaseid äriolusid ning osapoolte vajadusi seoses eelnevalt nimetatud süsteemiga ja kuidas viimaseid ei ole täide- tud. Lähtudes eelnevalt selginenud vajadustest ja puudujääkidest pakutakse välja uus süsteemi arhitektuur asendamaks praegust. 2 Praegune töötav süsteem loodi algselt toetamaks manuaalset protsessi hal- damaks füüsilisi audio CD-sid. Viimaste aastate jooksul on süsteem ulatus- likult kasvanud oma digitaalsete audio kataloogide ning vastavate meta-andmete võrra. Lisaks lisandus audio otsingu teenuse tulemustele viitamine digitaalse muusika kaupmeeste pakkumistele. Süsteemi on küll muudetud vastamaks muu- tustele suuruses ning funktsionaalsuses, kuid üldiselt on süsteemi arhitektuur adapteeruvuse mõttes limiteeritud. Osapoolte intervjuu käigus selgitati uus kogum suunavaid põhimõtteid või juhtnööre uue süsteemiarhitektuuri jaoks. Põhilisteks võtmesõnadeks said prot- sesside kiirus, paindlikus skeemides ning sidusus väliste süsteemidega, mis käsitle- tavale süsteemile sisu lisavad. Eelnevatest nõuetest kujunes välja süsteemi uus teenusepõhine arhitektuur. Uus arhitektuur vahetab välja olemasoleva andmete töötlemise metoodika. Ka pakutakse välja uus meta-andmete skeem baseerudes muusikatööstuse stan- dartidetele seoses digitaalse muusika jagamisega. Kasutatakse NoSQL andmete hoiustamist pakkumaks paindliku skemaatikat. Rõhku on pandud sellele, kuidas arhitektuur on disainitud olemaks iseseisev vahetarkvara. Ka on loodud näidis installatsioon kommerts pilverakenduses. Uue arhitektuuri sobivust hinnatakse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Teaduste magister (4+2) Informaatika*
Juhendaja(d)
Luciano García-Bañuelos, Charles Henrich
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF