Sotsiaalmeedia kasutamise võimalused ja rakendamine ettevõtluses

Nimi
Getter Zirk
Kokkuvõte
Töös uuriti milliste eesmärkide täitmiseks ettevõtted sotsiaalmeediat kasutada saavad ja võiksid, mis lahendusi sotsiaalmeedia keskkonnad selleks pakuvad ning kuidas ettevõtted praegu seda meediumit rakendavad. Valitud 4 kommunikatsioonikanali ja 11 ettevõtte näitel anti ülevaade kuidas sotsiaalseid lahendusi hetkel kasutatakse ja analüüsiti, mida võiks selle juures paremini teha. Antud töö mahus ei olnud võimalik kõigi 11 ettevõtte kohta põhjalikku sotsiaalmeedia kasutamise analüüsi teostada ja pigem on töös antud üldine pilt ning toodud välja erinevaid kasutusviise. Rõhku pandi erilisematele näidetele ja loovamatele lähenemistele, mis tuleksid kasuks paljudes ettevõtlusvaldkondades ning erinevate eesmärkideni jõudmisel. Üldistest soovitustest ja järeldusest, milleni töös jõuti, võib välja tuua järgmised:  Ettevõtted ei pane siiski piisavalt rõhku sotsiaalmeedia alustalale - kasutajatega suhtlemisele ning nende kaasamisele. Senisest rohkem võiks korraldada mänge, võistlusi ja rõõmustada kanali jälgijaid ja selle töös aktiivseid osalejaid kingitustega. Hetkel on meediumi kasutamine natuke liiga keskendunud uudiste edastamisele.  Olulist sotsiaalmeedia poolt pakutavat võimalust oma klientidelt tagasiside, arvamuste, ideede kogumiseks on äärmiselt vähe kasutatud ja klientide kaasamine toodete, teenuste väljaarendamise protsessi on praktiliselt olematu.  Ainult üksikud ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat selleks, et oma kasutajatele uusi huvitavaid teadmisi pakkuda ja jagada informatsiooni kaugemalt kui oma äri raamide seest. Antud töö näol on valminud abimaterjal, mida saab näiteks kasutada väikeettevõte oma sotsiaalmeedia kasutamise plaani koostamisel. Töös toodud ülevaated ning soovitused annavad mitmekesist infot nii konkreetsete eesmärkide seadmiseks kui ka selle kohta, millele sotsiaalsetes lahendustes tähelepanu pöörata. Teistelt õppimise võimaldamiseks on toodud välja võimalikult konkreetseid näiteid ja kasutuspraktikaid. 48 Lähitulevikus on kavas antud tööd kasutada veebimängule Warnet sotsiaalmeedia kasutamise plaani koostamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Erkki Leego, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF