Tervise infosüsteemiga liidestumine haigla infosüsteemi LIISA näitel

Nimi
Rain Ojavee
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärgiks oli kirjeldada tervishoiuasutuse infosüsteemi liidestamist Tervise infosüsteemiga. Töö aluseks on autori poolt realiseeritud liidestumise lahendus. Kui enne liidestamist Tervise infosüsteemiga puudus terviklik ülevaade patsiendi haiguslugudest, siis tänu liidestuse realiseerimisele sai infosüsteemi LIISA kasutavatel tervishoiuasutustel võimalikuks tutvuda ka teistes tervishoiuasutustes haigusloo raames koostatud dokumentidega. Samuti sai võimalikuks dokumente ise Tervise infosüsteemi edastada. Dokumentide edastamine Tervise infosüsteemi parandas aegkriitilise informatsiooni kättesaadavust. Samuti avanes patsiendil võimalus Patsiendiportaalis enda kohta kirjutatud ravidokumentidega tutvuda. Töö tulemuseks on ülevaade infosüsteemi LIISA ja Tervise infosüsteemi liidestamise teostamisest. Töös toodi välja selle realiseerimiseks kasutatud tehnoloogiad ning programmeerimisvõtted. Kirjeldati samm-sammult dokumentide edastamise toiminguid, alustades selle moodustamisest kuni saatmiseni Tervise infosüsteemi. Kuna kõikide dokumentide edastamise ahel on LIISAs ühelaadne, siis kirjeldati ainult uuringu vastuse dokumendi edastamist. Samuti kirjeldati saadetud dokumendi pärimist Tervise infosüsteemist ning selle kasutajale kuvamist. Liidestamise realiseerimise üheks raskemaks osaks oli selle teostamisest tervikpildi saamine. Seda raskendas asjaolu, et autor polnud varem kasutanud tehnoloogiaid, mida kasutatakse andmete edastamiseks üle interneti. Samuti osutus aeganõudvaks HL7 standarditest aru saamine mahuka dokumentatsiooni tõttu. Tervise infosüsteemi arendamine ei ole lõppenud. Avaldatakse uusi dokumentide standardeid ning muudetakse olemasolevaid. Samuti arendatakse edasi infosüsteemi LIISA, realiseerides avaldatud standardite uusi võimalusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF