LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv aeglase kiirenduse sensor

Nimi
Kaarel Kohler
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduvat firma Vernier aeglase kiirenduse sensorit. Töö annab põhjaliku ülevaate Vernier’ aeglase kiirenduse sensorist, selle tehnilistest omadustest ning anduri rakendusvõimalustest. Lisaks valmisid mõned praktilised ülesanded, mida saab lahendada kasutades Vernier’ aeglase kiirenduse sensorit koos LEGO Mindstorms NXT robotitega. Samuti anti käesolevas bakalaureusetöös põgus ülevaade kiirendusest, et lugejal oleks ülevaade füüsikalisest suurusest, mida eelmainitud anduriga mõõta saab. Käesoleva bakalaureusetöö käigus valminud materjal läheb kasutusse Kooliroboti projekti raames, mistõttu on töö kirjutamisel arvestatud asjaoluga, et sellest peaksid aru saama ka gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Töö on jagatud kolmeks suuremaks peatükiks ning kirjutamisel on jälgitud teiste LEGO Mindstorms NXT’ga seonduvate tööde struktuuri, et käesolevat tööd oleks lihtne ühendada teiste sarnaste töödega ühtseks õppematerjaliks. Autor tutvus töö kirjutamise käigus LEGO Mindstorms NXT baaskomplekti ning Vernier’ aeglase kiirenduse sensoriga ning õppis kasutama NXT-G programmeerimiskeskkonda. Ülesannete loomisel üritati mõelda sellele, et õpilastel oleks neid huvitav lahendada ning, et võimalikke lahenduskäike oleks mitmeid. Lisaks mõeldi sellele, et ülesandeid annaks kergesti muuta, et õpetajad ei peaks väga palju väärtuslikku aega kulutama näidisülesannete välja mõtlemisele. Töö kirjutamisel oli motiveerivaks teguriks ka fakt, et loodav materjal leiab tulevikus rakendust Eesti koolides.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad