LEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv LEGO Taastuvenergia komplekt

Nimi
Raido Raagmaa
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada LEGO taastuvenergia komplekti. Selleks koostati eestikeelne materjal, milles on juhendid komplekti iseseivaks kasutamiseks kui koos LEGO Mindstorms NXT komplektiga kasutamiseks. Lisatud on ka erineva raskusastmega ülesanded mõlemat tüüpi kasutusjuhtudeks. Antud materjal on edaspidi Kooliroboti projekti raames õppematerjaliks koolides. Antud lõputöö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas anti ülevaade erinevatest taastuvatest energiaallikatest ning nende rakendamisest. Pikemalt keskenduti nendele taastuvatele energiaallikatele mis on kasutatavad koos taastuvenergia komplektiga. Peamiseks eesmärgiks oli lugejale konkreetse teema kohta alusteadmised anda ning selgitada mõningaid vajalikke nähtusi. Töö teises osas anti lähem ülevaade taastuvnergia komplektist ja selle kasutamise võimalustest. Lisaks komplekti iseseisvale kasutamisele anti juhised ka selle kasutamiseks koos LEGO Mindstorms NXT komplektiga ja NXT-G programmeerimiskeskkonnaga. Lõputöö kolmanda osa moodustavad erineva raskusastmega ülesanded, millele on välja pakutud ka lahendusideed. Lisaks on programmeerimist sisaldavate ülesannete juurde lisatud ka NXT-G keskkonnas koostatud näidislahendused. Käesoleva lõputöö koostamisel on materjali edaspidise kasutamise lihtsustamiseks lähtutud eelnevalt kindlaks määratud struktuuris. Sama struktuuri on kasutatud ka mitmete teiste LEGO Mindstorms NXT lisaandureid käsitlevate lõputööde koostamisel. Lõputöö kirjutamiseks seatud eesmärgid said täidetud. Lisaks vajalike ning praktiliste õppematerjalide koostamisele sai töö autor ise uusi teadmisi taastuvate energisaallikate ning taastuvenergia kohta. Kõige parem motivatsioon selle bakalaureusetöö kirjutamisel oli teadmine, et töö tulemus leiab reaalset kasutamist Eesti koolides, kus seda hakkavad kasutama õpilaste ning neid õpetatavad õpetajad.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF