Test Maturity Model Integration (TMMi) Mudeli Praktiline Uurimus

Nimi
Kerli Rungi
Kokkuvõte
Testimine on tarkvaraarenduse elutsükli oluline osa, mille eesmärgiks on hinnata tarkvaratoote kvaliteeti. Kuna tarkvara roll meie igapäevaelus üha kasvab, tõusevad ka nõuded selle kvaliteedile. Sellega seonduvalt on tõstatatud küsimus olemasolevate testimisprotsesside ja –tehnikate küpsuse üle ning on sagenenud soov neid parendada. Paraku ei ole sobiva parendusmeetodi valimine lihtne. Tarkvaraarenduse valdkonnas on esile kerkinud mitmeid testimisprotsesside parendusmudeleid, kuid nende kasutusjuhised on tihti ebapiisavad. Samuti ei ole piisavalt juhiseid sobivaima mudeli valimiseks. Käesolevas töös kirjeldatakse olemasolevate testimisprotsesside parendusmudelite seas läbi viidud uurimust, mille tulemusena valiti potentisaalselt parim mudel Playtech Estonia Casino üksuse seisukohast lähtuvalt. Hindamaks väljavalitud mudeli Test Maturity Model integration (TMMi) sobivust, viidi Casino üksuses läbi testimisprotsesside hindamisel ja parendamisel põhinev praktiline uurimus. Hindamisprotsessi raames viidi läbi küsimustikul põhinev olukorra kaardistamine ning vestlused töötajatega, eesmärgiga saada ülevaade üksuse testimisprotsesside küpsusest. Kaardistuse tulemusena identifitseeriti üksuse nõrgemad protsessialad ning tehti ettepanekud nende parendamiseks. Töö käigus antakse ülevaade TMMi mudeli küpsusastmete struktuurist ning neis sisalduvatest protsessialadest. Samuti antakse soovitusi kuidas arvestada mudelis kirjeldatud parimaid tavasid ettevõtte parendusprotsessis. Läbiviidud praktilise uurimuse tulemusena tõdeme, et testimisprotsesside parendamise olulisim aspekt on mõista parendamise põhjusi ja eesmärke, võttes arvesse ettevõtte vajadusi. Parima mudeli valimise peamiseks eelduseks on parendusprotsessi ettevõttepoolsete nõuete määratlemine. Läbiviidud praktilise uurimuse käigus kogetu põhjal antakse hinnang TMMi kasutamisele ja sobivusele, tuues välja kahtlused antud mudeli sobivusele väledaid arendusmeetodeid kasutavates ettevõtetes. Lisaks kirjeldatakse võimalusi TMMi mudeli parendamiseks. Kokkuvõte soovitatud parendustest on edastatud ka mudelit väljastavale organisatsioonile TMMi Foundation, mis panustab uurimisaluse mudeli edasisse arengusse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF