Modelleerimiskeele laienduste väljatöötamine turvalisuse riskide juhtimiseks äriprotsesside analüüsimisel

Nimi
Olga Altuhhova
Kokkuvõte
Kaasaegsed infosüsteemide arendamise metoodikad hõlmavad erinevaid tehnilisi äriprotsesside modelleerimise meetmeid. Äriprotsesside modelleerimiseks kasutatav keel (BPMN) on tänapäeval muutunud üheks standartseks meetmeks, mis edukalt rakendatakse infosüsteemide loomisel ning edasi arendamisel selleks, et ettevõtete äriprotsesse kirjeldada ja modelleerida.Vaatamata sellele, et BPMN on hea töörist, mille abil on võimalik ettevõtte äriprotsesse mõistma ja esitama, see ei võimalda äriprotsesside modelleerimisel adresseerida süsteemi turvalisuse aspekte. Autor leiab, et see on BPMN nõrk külg, selle pärast, et turvalise infosüsteemi arendamiseks on oluline nii äriprotsesse kui ka süsteemi turvalisust vaadeldada tervikuna. Käesolevas magistritöös autor töötab välja BPMN 2.0 keele jaoks uusi elemente, mis edaspidi peavad võimaldama adresseerima turvalisuse temaatika süsteemi modelleerimisel. Autori pakutud lahendus põhineb BPMN modelleerimiskeele seostamisel turvalisuse riski juhendamise metoodikaga (ISSRM). Antud magistritöös rakendatakse struktureeritud lähenemine BPMN peamiste aspektide analüüsimisel ja turvalisuse riskide juhtimiseks uute elementide väljatöötamisel, selleks ühildades BPMN ning ISSRM-i kontsepte. Magistritöös on demonstreeritud väljatöötatud lisaelementide kasutus, selgitatud kuidas antud elementidega laiendatud BPMN võimaldab väljendada ettevõtte varasid (assets), nendega seotuid riske (risks) ja riskide käsitlust (risk treatment). See on analüüsitud internetkaupluse varade konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse näitel. Autor on veendunud, et BPMN laienemine turvalisuse kontseptide osas ja antud töö raames tehtud konkreetsed ettepanekud aitavad infosüsteemide analüütikutele mõistma kuidas süsteemi turvalisust arendada nii, et läbi äriprotsessi tuvastatud olulisemate ettevõtte varade turvalisus oleks infosüsteemis käsitletud ning tagatud. Autori poolt antud käsitlus on vaadeldud ka laiemas mõttes, nimelt, BPMN keelele pakutud laienemisega avaneb perspektiiv äriprotsesside ja turvalisuse mudeleite koosvõimele ning BPMN-i teiste modelleerimise metoodikatega, nagu ISSRM või Secure Tropos, integreerimisele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF