Geoandmebaasid ja indeksid

Nimi
Ragnar Ziugand
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida andmebaasi indeksite ja geoindeksite andmestruktuure ja need esitleda emakeeles. Ühelt poolt tegin seda leiduvate materjalide vähesuse tõttu ja teiselt poolt, et tutvustada inimestele, kuidas indeksid andmebaasihaldussüsteemides töötavad. Kolmandaks põhjuseks tooksin enda huvi ja neljandaks soovi luua õppematerjal antud teemast huvituvale inimesele. Antud töö esimeses osas vaadeldi andmebaase ja indekseid. Pikemalt keskenduti iga indeksitüübi andmestruktuurile. Eraldi peatuti ka tööpõhimõtetel ja toodi juhiseid indeksite kasutamiseks. Teises osas vaadeldi lähemalt geoandmebaase ja geoindekseid. Antud peatükis kirjeldati põhjalikult ka iga indeksitüübi andmestruktuure ja viimaste paremaks mõistmiseks lisati ilmekad illustratsioonid. Bakalaureusetöö kolmandas peatükis võrreldi kolme andmebaasihaldussüsteemi opereerimist kattuvuspäringute sooritamisel ja indeksite mõju tulemustele. Võrreldi ka ajalist erinevust indeksiga ja indeksita päringute vahel, tehti põhjalik analüüs ning võeti tulemused kokku. Püstitatud eesmärgid said bakalaureusetöö lõpuks täidetud. Sain isiklikult palju uusi teadmisi juurde ning mõistan andmebaaside käitumist paremini. Enda jaoks huvitavaid tulemusi sain just jõudluskatsetest indekseeritud ja indekseerimata andmete vahel. Rahule jäin ka sisuga, sest tööd saab kasutada õppematerjalina ka täiesti teemavõõras inimene, sest usun, et see on piisava detailsusega, ent arusaadav. Antud bakalaureusetöö edasiarendamiseks on võimalik uurida PostgreSQL, PostGIS ja GEOS paketi lähtekoodi ning leida põhjus tulemustes kajastunud kiirusele. Eesmärgiks lähitulevikus on parandada metsaeraldiste vead Oracle andmebaasis ning leida töös kajastamata jäänud tulemused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF