arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Videojuhised programmeerimise aluste kursustel
Nimi Maria Gaiduk
Kokkuvõte Antud töös on käsitletud videojuhiste integreerimist õppetöösse. Vaatluse all on erinevad videojuhiste kasutuselevõtu aspektid: tehniline keerukus, ajakulu ja üliõpilaste hinnang videote kasutamisest/kasutusmugavusest. Uuritud on varasemaid teadustöid samal teemal, et saada ülevaade, mida on mujal maailmas tehtud ning mis tulemusteni jõuti. Ühtlasi on käesoleva töö raames koostatud 15 videojuhist kahe kursuse jaoks ning küsitletud tudengeid, selgitamaks nende hinnanguid ja arvamusi videojuhiste kasutamise kohta õppetöös. Lisaks annab videote valmistamine ettekujutuse videomaterjalide koostamise ajamahust ja keerukusest. Ühel videote koostamise juhul on võrreldud kahe sama sisuga, kuid erinevate vahenditega valmistatud video kvaliteeti ning kvaliteedi mõju tudengite hinnangule videotest arusaamisel. Saadud tulemused on pigem esialgsed ja sobivad kasutamiseks alusena edasiste uuringute läbiviimisele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2013
PDF