IT-alaste kompetentside pakkumine Eesti kõrgkoolides

Nimi
Kerri Gertrud Vestberg
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös uuritakse informaatika õppekavade ülesehitust Eesti erinevates kõrgkoolides: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž. Analüüsitakse bakalaureusetasemel omandatud oskusi, õppekava ülesehitust ja tudengite võimalusi tööturule suundumiseks. Kõige olulistemateks omadusteks osutusid huvi eriala vastu ning enesearendamine. Viimases osas võrreldakse saadud tulemusi ka IT tööandjate soovidega. Uuringu läbiviimiseks on kasutusel ekspertintervjuud ja Q-metodoloogia.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
dots. P. Pruulmann-Vengerfeldt; M. Niitsoo, PhD
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF