Turvaliste ja ohutute süsteemide arendamine KAOS meetodi kasutamisel

Nimi
Mohammed AbuLamddi
Kokkuvõte
On spetsiaalsed tehnikad, mida kasutatakse riskihalduses nii turvalisuse kui ohutuse konstrueerimise domeenides. Nende tehnikate väljundid, mida tuntakse artefaktidena, on üksteisest eraldatud, mis toob kaasa mitmeid probleeme, kuna domeenid on sõltumatud ja ei ole domeeni, mis ühendaks neid mõlemat. Probleemi keskmes on see, et turvalisus- ja ohutusinsenerid töötavad erinevates meeskondades kogu süsteemiarenduse elutsükli jooksul, mille tulemusena riskid ja ohud on ebapiisavalt kaetud. Käesolevas magistritöös rakendatakse struktuurset lähenemist, turvalisuse ja ohutuse integreerimiseks läbi SaS (Safety and Security) domeeni mudeli loomise, mis integreerib neid mõlemaid. Lisaks töö käigus näidatakse, et on võimalik kasutada eesmärgipõhist KAOS (Knowledge Acquisition in autOmated Specification) keelt ohtude ja riskide analüüsiks, nii et kaetud saavad nii ohutus- kui ka turvadomeen, muutes nende väljundid e. artefaktid hästi struktureerituks, mille tulemusena toimub põhjalik analüüs ja suureneb usaldatavus. Me pakume välja lahenduse, mis sisaldab sellise domeeni mudeli loomist, milles on integreeritud ohtutuse ja turvalisuse domeenid. See annab parema võrdlus- ja integreerimisvõimaluse, leidmaks kahe domeeni vahelise kesktee ning ühendavad definitsioonid läbi nende kaardistamise üldises ontoloogias. Selline lahendus toob kokku turvalisuse ja ohutusedomeenide integratsiooni ühtsesse mudelisse, mille tulemusena tekib ohutus- ja turvalisustehnikate vahel vastastikune mõjustus ning toodab väljundeid, mida peetakse usaldusartefaktideks ning kasutab KAOSt domeeni mudeliga, mis on ehitatud juhtumianalüüsi põhjal. Peale vastloodud mudeli rakendumist viiakse läbi katse, milles analüüsitakse sedasama juhtumit, võrdlemaks selle tulemusi teiste juba olemasolevate mudelite tulemustega, et uurida sellise domeeni mõttekust. Struktureeritud lähenemine võib seega toimida liidesena, mis lihtsustab aktiivset interaktsiooni riski- ja ohuhalduses, aidates leida lahendusi probleemidele ja vastuoludele, mille lahendamiseks on vaja integreerida ohutuse ja turvalisuse domeenid ja kasutada unifitseeritud süsteemianalüüsi tehnikat, mille tulemusena tekib analüüsi tsentraalsus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF