Hulkade ühendamine

Nimi
Ivo Kubjas
Kokkuvõte
Olgu erinevad seadmed, mis omavad failide hulga erinevaid alamhulki. Talletades neid hulki pilves, kaasneb sellega failide sünkroniseerimise probleem. Eesmärgiks on igas seadmes leida nende hulkade ühend. Naiivne lahendus sellele probleemile on kõikide hulkade edastamine kõikide osapoolte poolt. Selline lähenemine toob kaasa suure andmeedastuskeerukuse. Soovitav oleks leida algoritm, mille andmeedastuskeerukus oleks proportsionaalne hulkade sümmeetrilise vahe suurusega, mis on tüüpiliselt väike võrreldes kõikide failide arvuga. Me defineerime mitmeid erinevaid andmete edastamise võrkude mudeleid. Efektiivsed algoritmid hulkade ühendamiseks on teada kahe osapoolega võrkude jaoks, kuid sarnased algoritmid üldiste võrkude jaoks on veel teadmata. Me uurime võrgu topoloogiate ja hulkade ühendamise algoritmide vahelist seost. Me paneme tähele, et andmeedastuskeerukust on võimalik vähendada spetsiifilise topoloogiaga võrkudes. Me samuti uurime juhtmega võrkudes iteratsioonide minimiseerimise ülesannet. Me defineerime ühenduste kaaludena ühenduste otspunktideks olevates seadmetes asuvate erinevate failide arvu. Me uurime katseliselt maksimaalsete kaalude valikumeetodi efektiivsust suhtlevate seadmepaaride valikuks. Tulemused viitavad, et see algoritm annab paremaid tulemusi võrreldes suhtlevate seadmepaaride juhusliku valikuga. Selle magistritöö põhitulemuseks on algebraline analüütiline raamistik hulkade ühendamise algoritmide uurimiseks juhtmeta võrkudes. Raamistiku abil on võimalik optimeerida hulkade ühendamise algoritme, mis kasutavad lineaarselt kodeeritud teateid. See lähenemine üritab minimiseerida iteratsioonide ja edastavate teadete arvu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF