CSS raamistiku kasutamine veebilehe kujunduse loomisel

Nimi
Mairit Vikat
Kokkuvõte
Käesolevas töös esitati ülevaade veebilehtede kujundamiseks mõeldud CSS keelest ning CSS raamistikest. Kirjeldati CSS raamistike olemust ja võimalusi, eeliseid ja puuduseid. Töö eesmärk oli praktiliste näidete põhjal välja selgitada võimalikud erinevused ja probleemid veebilehe loomisel ilma kujundusraamistikuta ning kujundusraamistikuga. Selleks loodi bakalaureusetöö raames kaks näitelehte - üks lihtsama ning teine keerulisema ülesehitusega. Mõlemad veebilehed kodeeriti esmalt ilma CSS raamistikuta ning seejärel vabavaralist CSS raamistikku Blueprint kasutades. Eelnevalt fikseeriti ka nõuded, millele loodavad veebilehed vastama pidid. Näitelehtede loomisel kirjeldati tekkinud olulisemaid probleeme ning otsiti neile lahendused. Valminud veebilehtedel uuriti HTML ja CSS failide suurust ning failide HTTP-päringute kogumahtu ja lehe laadimise kiirust. Seejärel võrreldi omavahel ilma raamistikuta ning raamistikuga valmistatud veebilehtede andmeid. Bakalaureusetöö käigus loodud näitelehtede kohta koostatud võrdluse põhjal sai teha järeldused, et CSS raamistik ei muuda veebilehe andmete mahtu nii palju suuremaks, et see lehe laadimise kiirust mõjutaks. See tähendab, et kui on huvi või vajadus veebilehe loomisel CSS raamistikku kasutada, siis ei pea muretsema, et see andmetehulga väga suureks või lehe laadimise aeglaseks muudab.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
MSc Gunnar Nellis
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF