Eesti gümnaasiumides õpetatavad programmeerimiskursused

Nimi
Siim Puniste
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade Eesti gümnaasiumides õpetatavatest programmeerimiskursustest. Andmete saamiseks koostati küsimustik, mis saadeti 31 koolile. Koolide nimekiri põhines Eesti Hariduse Infosüsteemil, kust filtreeriti välja ained ja kursused, mille nimi sisaldas sõna “programmeerimine”. Tegelikult võidakse programmeerimist õpetada ka teiste kursuste raames, kuid antud töös jäetakse need vaatluse alt välja. Küsimustikule vastati 16 programmeerimiskursuse kohta. Saadud andmete põhjal koostati kursuste ülevaade, milles kirjeldatakse kursuste ülesehitust ja ainekava, kasutatavaid programmeerimiskeeli ja õppematerjale ning koostöövalmidust tulevikuks. Samuti antakse eraldi lühiülevaade igast vastustes väljatoodud programmeerimiskeelest. Töö lõpus tuuakse tulemustel põhinedes välja mõtteid ja ideid, mida võiks edasistel uurimustel aluseks võtta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF