arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Projekti sõltuvuste andmebaas
Nimi Janar Ojalaid
Kokkuvõte Tarkvaraettevõtetes on tihti käsil mitmeid projekte. Peaaegu iga projekt sõltub kolmandate osapoolte teekidest, mis oma olemuselt on taaskasutatavad tarkvara osad. Lihtne on leida, missugused teegid on kasutusel mingis kindlas projektis, aga hoopis raskem on teha kind-laks, missugustes projektides on mingit kindlat teeki kasutatud. Bakalaureusetöö teoreetili-se osa eesmärgiks on uurida erinevaid lahendusi projekti sõltuvuste analüüsiks ning leida neist parim. Praktilise osa eesmärgiks on valmistada prototüüp kasutades kogutud infor-matsiooni. Selline andmebaas tagab ettevõttesisese teadmuse efektiivsema jagamise, mis omakorda tähendab seda, et projektid valmivad kiiremini ning on kvaliteetsemad.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Priit Liivak, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2015
PDF