ADS-B süsteemile suunatud küberrünnakute analüüs lennundusekspertide seisukohast

Nimi
Camilo Andres Pantoja Viveros
Kokkuvõte
Käesolev töö loob põhjaliku ülevaate lennunduses valitsevatest küberjulgeoleku ohtudest. Tsiviillennunduse lennuliiklusteenindus ja õhuseire on üleminekufaasis valmistudes kasutusele võtma uue põlvkonna tehnoloogiaid, mis tulevikus asendavad praeguse radaripõhise lennukite jälgimissüsteemi uue satelliitpõhise süsteemiga. Lennunduse sideteenuste moderniseerimine loob aluse uuetele turvalisusega seotud ohtudele, mille võimalikke negatiivseid tagajärgi ei ole suudetud veel maandada. Magistritöö eesmärk on koostada kvalitatiivne süstemaatiline analüüs võimalikest küberrünnakutest uue satelliitpõhise automaatse sõltuva seire üldsaade (Automatic dependent surveillance-broadcast –ADS-B) vastu. Analüüs ühendab teadmised küberturvalisuse ja lennunduse valdkonnast, mille koos käsitlemine on oluline turvalise tagamise sesiukohalt. Töö fokusseerub ADS-B süsteemis esinevatele kitsaskohtadele, mis küberturvalise seisukohalt võivad kätkeda ohte või häirida tõsiselt lennuliiklusteeniduse tööd. Potentsiaalsed ohud ADS- S süsteemi vastu on kirjeldatud ja liigitatud sõltuvalt ohuastmest. Analüüsi põhiosa moodustab lennundus spetsialistide seas läbiviidud küsitlus, mille põhjal on hinnatud ohu tõsidust, selle mõju lennundussüsteemile ja milliseid toiminguid on vajalik rakendada ohu esinemise korral. Töö analüüs hindab mõned käsitletud ohtudest ebaoluliseks, mis ei kujuta endast märkisväärset probleemi süsteemi operaatoritele. Sellegi poolest esineb teatava keerulisuse astmega ohustsenaariumeid, mille tagajärjel on süsteem tugevalt häiritud või millega võib kaasneda ulatuslik kahju. Läbiviidud küsitluse põhjal on esitatud meetmeid, kuidas maandada võimalikke negatiivseid mõjusid ohuolukorras. Töö tulemused on olulised pööramaks tähelepanu lennunduses esinevatele küberohtudele. Töö on kirjutatud inglise keeles ja sisaldab 58 lehekülge, 5 peatükki, 17 joonist ja 15 tabelit.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Olaf Manuel Maennel; Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF