Küberjulgeoleku koolituse lauaõppus: teoreetiline alus ja arendamine

Nimi
Carlos Arturo Martinez Forero
Kokkuvõte
Haridus- ja treeningaspektid on riiklike küberturvalisuse strateegiate vitaalsed komponendid, et kujundada, tugevdada ning proovile panna otsustajate valmisolekut nii aktuaalsete kui võimalike tulevaste küberväljakutsete ees. Küberkaitses ja -julgeolekus on otsuste langetamisel üliolulised kriisijuhtimisoskused, et suuta adekvaatselt vastata juhtumitele, mil era- või avalik heaolu ja turvalisus on ohustatud. Selle magistritöö eesmärk on välja pakkuda küberjulgeoleku strateegiate hariduslike komponentide võimalike ning teadaolevate nõrkuste parandamine, arutledes teadlikkuse väljaõpete mudeleid märkimisväärse mõjuga osavõtjatele, fookusega strateegilise otsustamisvõimega personalil, mis võiks osaleda küberjuhtumis. Töö toetab simulatsioonil põhinevate stsenaariumite kasutamist ning keskendub mudelõppuste kujundamisele. Käesolev töö näitab, kuidas mudelõpe võib olla tõhus viis küberjuhtumites strateegiliste otsuste langetamisel teadlikkuse, mõistmise ja ettevalmistuse kujundamiseks, parandamiseks ning proovilepanemiseks. Lõputöö tugineb ditsiplinaarsel ja kontseptuaalsel õpinguteooriate integratsioonil mängustamisel põhinevate ajenditega ning juhtimisteooriatega. Stsenaariumil põhinev treening pakub turvalist ja paindlikku keskkonda, kus osavõtja on pandud kriitilisse situatsiooni, säilitades realistlikku ülevaate küberkriisi tunnustest ning võimalikest ohtudest. Simulatsioon väljendab võimalikke väljakutseid, nõudes kriisijuhtimisoskusi ning kohast reaktsiooni. Mudelõppused võimaldavad andragoogilise kasu ja hariduslike eesmärkide realiseerimist innovatiivsel ja kaasaval meetodil. Selle treeningmudeli tulemused mõõdetakse kasutades Bloomi õppe-kasvatustöö eesmärkide liigituse kontrollitud taksonoomiat, arvesse võttes kogemusõppe ja paiknevustunnetuse elemente. VOOT-tsükkel pakub läbimõeldud otsustusprotsessi, mis samuti sobib antud ettepaneku dünaamikasse. Lisaks panustab töö originaalse modulaarse juhendiga, mida treenijad ning õppejõud saavad kasutada mudelõppe teostamiseks küberjulgeolekus. Riikliku ja rahvusvahelise tasandi mudelõppuste kogemus ja osavõtt sai empiirilist tuge teoreetilisele integratsioonile ning teadustas modulaarse juhendi arengut. Töö on kvalitatiivne. Lõputöö panustab asjakohasesse akadeemilisse dialoogi selle teoreetiliste alustega. Samuti praktiliselt, kuna pakub vahendeid simulatsioonipõhise mudelõppe läbiviimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Maria Claudia Solarte Vasquez; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF