arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arduino ilmateataja
Nimi Martin Johannes Liba
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua Arduino ilmateataja, mis pärib ilmaandmed internetist ja kuvab need ekraanile. Ilmateataja ehitamist dokumenteeritakse viisil, et see oleks eestikeelseks õppematerjaliks vajutustundliku ekraani kasutamisest Arduinoga ja Arduinole juhtmevaba internetiühenduse loomisest. Lisaks on eesmärk võimaldada noortel
lõputöö põhjal sarnane ilmateataja ehitada ja seeläbi tekitada noortes arusaama ning huvi programmeerimise ja arvutiteaduste vastu. Käesoleva töö esimeses peatükis tutvustatakse ehitatavat ilmateatajat. Teises peatükis kirjeldatakse projektiks vajalikke riistvara komponente ja tutvustatakse nende programmeerimisvõimalusi. Kolmandas peatükis kirjeldatakse, milliseid tarkvara ja riistvara ettevalmistusi on vaja enne riistvara kasutamist
teha. Neljandas peatükis näidatakse põhilisi programmeerimisvõtteid ilmateataja programmeerimiseks, mis on ühtlasi õppematerjaliks ekraani kasutamiseks ja juhtmevaba internetiühenduse loomiseks Arduinoga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF