Õpilaste motivatsioon osalemaks programmeerimisalasel MOOCil

Nimi
Edgar Pašenkov
Kokkuvõte
Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alal valitseb tajutav tööpuudus. IT-alased õpilastele mõeldud MOOCid (i.k Massive Open Onine Course) ehk suure osavõtjate arvuga avatud veebikursused võivad aidata probleemi leevendada tuues sektorisse uut tööjõudu juurde, eelkõige naiste näol, kelle osakaal on olnud seni sektoris madal. MOOCide efektiivsuse suurendamisel võib aga kasu olla õppijate motivatsiooni mõistmisest. Seoses eelnevaga oli töö eesmärgiks leida õpilaste peamised motiivid ja võrrelda meessoost ja naissoost õpilaste motiive osalemaks programmeerimisalasel MOOCil. Eesmärgini jõudmiseks viidi läbi motivatsiooni käsitlev kvantitatiivne uurimus talvel 2017 toimunud Tartu Ülikooli MOOCi „Programmeerimise alused õpilastele“ raames. Uurimuses selgus, et enim motiveerivad õpilasi MOOCil osalema faktorid „Ootused kursusele ja huvi teema vastu” ning „Kaugõppe sobivus”, vähem motiveerivad faktorid „Sotsiaalsed mõjutused” ja „Tunnistuse kasulikkus”. Kuuest faktorist viis olid naiste ja meeste võrdluses statistiliselt erinevad. Vaid faktoril „Kaugõppe sobivus“ statistiliselt olulised erinevused puudusid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF