Programmeerimise MOOCidele registreerumise motivatsiooni seos osalejate taustaandmetega

Nimi
Kristiina Käärik
Kokkuvõte
MOOCe iseloomustavast vaba ligipääsu ja eeltingimuste puudumise põhimõttest tulenevalt on kursustele oodatud väga erineva tausta ja motivatsiooniga õppijad, mis teeb keeruliseks kõigile osalejatele sobiva kursuse ülesehituse leidmise.
Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada osalejate vanuse, eelneva kõrgeima haridustaseme ja soo võimalikud seosed MOOCile “Programmeerimise alused” registreerumise motivatsiooniga. Uurimuse valim moodustus 2017. aasta kevadel “Programmerimise alused” MOOCil osalejatest. Andmeanalüüsi tulemusena selgusid mitmed statistiliselt olulised seosed osalejate taustaandmete ja motivatsioonifaktorite vahel. Motivatsiooni ning osalejate vanuse, eelneva kõrgeima haridustaseme ja soo vaheliste seoste mõistmine aitab tulevikus kohandada MOOCe erinevatele õppijatele sobivaks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF