arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pythoni programmeerimise algõppe e-kursuse „Programmeerimise alused” läbiviimine kombineeritud õppena koolis
Nimi Kersti Kivisoo
Kokkuvõte Programmeerimise õpetamine kogub aina rohkem populaarsust erinevates vanuseastmetes. Selles töös vaadeldakse, milliseid eestikeelseid programmeerimise õppematerjale saaksid õpetajad kasutada koolis programmeerimise kursuse läbiviimisel.
Magistritöö eesmärgiks on koostada, toetudes Tartu Ülikooli programmeerimise e-õppematerjalidele, õppematerjalid Pythoni programmeerimise algõppe õpetamiseks kombineeritud õppena kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis. Õppematerjale katsetati ning kohendati vastavalt programmeerimise valikkursuse reaalsele läbiviimisele. Selleks viidi kaheteistkümne nädala jooksul üldhariduskoolis läbi programmeerimise algõppe kursus “Programmeerimise alused” kombineeritud õppena. Kursuse läbiviimisel kasutati Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi poolt loodud õpilaste MOOC-i „Programmeerimise alused” õppematerjale ning Moodle’i õppekeskkonda. Toimunud tundide jaotuse ja lahendatud ülesannete järgi koostati programmeerimise aluste õpetamiseks ainekava ning tööplaan õpetajale kasutamiseks. Selle paremaks õnnestumiseks analüüsiti õppijate edasijõudmist kursusel ning õppijate antud hinnanguid kursusele, mille ülevaade on diagrammidena esitatud töös.
Läbiviidud uuring näitas, et koolis saab programmeerimise õpetamisel MOOC-i materjale edukalt kombineerida kasutades ümberpööratud klassiruumi elemente, kuid silmas tuleb pidada mõningaid erisusi võrreldes vaba juurdepääsuga e-kursustega. Tehtud töö pakub ühe lahenduse, kuidas programmeerimise algõppe kursust koolis läbi viia.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Tauno Palts, Merilin Säde
Kaitsmise aasta 2018
PDF