arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tekstikaeve rakendamine isiksusetestidel personali värbamise eesmärgil
Nimi Liset Marleen Pak
Kokkuvõte Käesolevas töös rakendatakse tekstikaeve meetodeid ettevõttes Psience OÜ välja töötatud isiksusetesti avatud vastuste ehk enesekohaste tekstide analüüsimiseks. Töö eesmärgiks on analüüsida tekste personali värbamise kontekstis, kasutades tõenäosusliku teemade modelleerimise algoritmi Dirichlet’ peitlahutust (LDA), ja võrrelda tekstianalüüsi tulemusi testi numbriliste skooridega. Teemade modelleerimise tulemusel leiti kolm teemat, mille abil oli võimalik vastajaid nende sõnakasutuse alusel kirjeldada. Samuti leiti võrdleva analüüsi põhjal, et teemade modelleerimise edasiarendatud versioon võiks ettevõttel tulevikus aidata muuta tekstianalüüsi automaatsemaks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Anna Leontjeva
Kaitsmise aasta 2018
PDF