arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süntaktilisi sõltuvusi kasutav generatiivne keele modelleerimine rekurrentsete tehisnärvivõrkudega
Nimi Liisa Rätsep
Kokkuvõte Käesolev magistritöö esitleb meetodit süntaktilise infot kasutamiseks generatiivses keele modelleerimises, kus sõltuvusparseri loogikat laiendatakse, et jooksvalt parseri puhvrisse uusi sõnu genereerida. Selleks kasutatakse sisendina vastaval hetkel pinu tipus olevaid sõnu. Püstitame hüpoteesi, et antud lahendus annab eeliseid kaugete sõltuvuste modelleerimisel. Me implementeerime pakutud keelemudeli ja lähtemudeli ning näeme, et välja pakutud meetod annab märkimisväärselt parema perplexity skoori tulemuse ja seda eriti lausete puhul, mis sisaldavad kaugeid sõltuvusi. Lisaks näitab keelemudelite abil loodud lausete analüüs, et välja pakutud mudel suudab lähtemudeliga võrreldes luua terviklikumaid lauseid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Kairit Sirts
Kaitsmise aasta 2019
PDF