arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Grammatiliste vigade parandamine mitmekeelse neuromasintõlkega
Nimi Agnes Luhtaru
Kokkuvõte Selles töös tutvustame grammatiliste vigade parandamiseks sügavõppe meetodit, mis ei vaja treenimiseks veaparandusnäiteid. Treenime mitmekeelse neuromasintõlke mudeli, mis õppimiseks kasutab vaid tõlkeid. Vabalt kättesaadavaid tõlkenäiteid on erinevate, ka väiksemate keelte kohta rohkem kui veaparandusnäiteid. Seetõttu on meetod kasulik ressursivaesematele keeltele, mille hulka kuulub ka eesti keel. Töös leiame, et süsteemil on kõrge saagis, kuid madal täpsus. Seega parandab mudel palju vigu, kuid muudab ka korrektset teksti. Veatüüpidest on süsteem edukam ühilduvusvigadega, kuid jääb hätta sõnavaliku korrastamisega. Lisaks näitame, et sünteetiliste vigade lisamine suurendab parandatavate vigade hulka ja tõuseb eeskätt õigekirjavigade paranduste hulk.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mark Fišel
Kaitsmise aasta 2020
PDF