Kasutuslugude kvaliteedianalüüs avatud lähtekoodiga arendusprojektides

Nimi
Tanel Tõemets
Kokkuvõte
Viimase kahe kümnendi jooksul on agiilne tarkvaraarendus palju populaarsust kogunud. Koos agiilse tarkvaraarenduse populaarsuse tõusuga on lisandunud ka teemat käsitlevaid teadustöid. Antud töös keskendutakse kasutuslugudele, mis on üks agiilsest tarkvaraarendusest pärinev komponent. Hiljutises uurimuses pakutakse välja raamistik kasutuslugude hindamiseks. Koos raamistikuga on välja töötatud raamistikku realiseeriv tööriist. Nimetatud raamistik koos tööriistaga võimaldab kasutuslugusid analüüsida uuest küljest. Antud magistritöö põhieesmärgiks on välja selgitada kasutuslugude kvaliteedi ennustamise võimalikkus, et seeläbi jälgida projekti kulgu. Töö teine eesmärk on leida võimalikke seoseid kasutuslugude kvaliteediskooride ning teiste tarkvaraarendusega seotud aspektide vahel. Antud töös uuritavad aspektid on vigade arv, ümbertegemiste arv ning tähtaegade ületamiste arv. Analüüsis on esialgu uuritud 10 agiilset avatud lähtekoodiga tarkvaraarendusprojekti, millest 8 on kaasatud läbiviidud analüüsi. Nende 8 projekti andmete analüüsi tulemuste põhjal saab väita, et kasutuslugude kvaliteedi ennustamine on võimalik. Keskmiselt ennustasid välja töötatud ennustusmudelid õigesti 94,5% järgimise 15 sprindi kvaliteediskooridest. Lisaks leiti kasutuslugude kvaliteedi ja teiste tarkvaraarenduse aspektide vaheliste suhete uurimisel mitmeid huvitavaid mustreid. Kasutuslugude kvaliteedi skooride vähenemine peegeldus vigade arvu tõusus umbes 3 kuni 4 nädala möödudes. Sama muster eksisteeris ka ümbertegemiste arvu puhul, kuid seal võttis seose avaldumine kauem (4 kuni 6 nädalat). Tähtaegade ületamiste puhul oli korrelatsioon laialt jaotunud, mis näitas, et kasutuslugude kvaliteediskoorid olid koostoime puhul juhtivas rollis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF