Agile Coach'i roll

Nimi
Kadri Daljajev
Kokkuvõte
Välearenduse metoodikate kasutamise populaarsus on tõusuteel. Välearenduse metoodikad põhinevad agiilse tarkvaraarenduse manifestil, milles on kirjas põhimõtted, mida iga välearenduse raamistik peaks järgima. Erinevatel raamistikel on erinevad reeglid, kuid nad kõik jälrgivad põhimõtteid, mis on kirjeldatud agiilse arenduse manifestis. Tihti ei implimenteeri ettevõtte mitte ühte konkreetset raamistikku vaid kombineerib mitmeid raamistikke omavahel, nii et see sobiks spetsiaalselt sellesse keskkonda. Selleks, et välearendusele üle minna, võib palgata Agile Coach’i, kes aitab muutust läbi viia.
Agiilse coachingu kasutamine on toonud kaasa kasu mitmes erinevas aspektis, näiteks on paranenud meeskonnatöö [1], tõusnud on töö kvaliteet ning langenud kulud [2] jne. Agiilse coachingu eesmärk on näidata tiimile erinevaid võimalusi, kuidas nende välearenduse protsessi paranendada ja aidata märgata, mida on vaja järgmisena ette võtta ning juhendada, kuidas võtta vastustust [3] via [4].
Magistritöö eesmärk on uurida Agile Coach’i rolli, millised kompetentsid on selles ametis vajalikud, kuidas antud roll väärtust loob, millised on selles rollis esinevad katsumused ja kuidas nendega hakkama saadakse. Eesmärk on luua praktiline ülevaade Agile Coach’i rollist, vaadeldes seda erinevatest vaatenurkadest ning kogudes infot erinevatelt coach’idelt, kes töötavad erinevates keskkondades ning kõrvutades seda varasemas kirjanduses leituga. Kuna roll on uus, ei ole seda väga palju uuritud ning enamustes olemasolevates uurimustes on keskendutud ühe ettevõtte kogemusele, mistõttu peegeldavad tulemused ühte keskkonda. Töö tulemus võib olla kasulik inimestele, kes on sellest rollist huvitatatud ning tahavad teada saada, mis on vajalik selleks, et olla selles rollis edukas. Et neid eesmärke saavutada, kasutati juhtimianalüüsi meetodit.
Peamisteks tulemusteks olid, et antud rolli kätkeb endas erinevad rolle ning ühel inimesel on võimatu neid kõiki täies mahus omandada. Iga coach on natukene erinev. Selleks, et rollis edukas olla, peab teadma natukene kõikidest rolli tahkudest, aga olema tugev vähemalt paaris Agile Coach’i töövaldkonnas. Oluline on ennast tunda ja olla teadlik sellest, mida sa tead ja mida sa ei tea. Kuna see on teiste aitamisega seotud roll, siis on selle rolli väärtust keeruline hinnata, kuna tulemus sõltub alati ka vastaspoole valmidusest pühenduda. Rohkem väärtustavad seda rolli inimised, kellel on isiklik kogemus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Mario Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF