arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Matemaatikas andeka õpilase märkamine ja toetamine
Nimi Moonika Raudvee
Kokkuvõte Üldhariduskoolide alusväärtuseks on toetada iga õpilase arengut, nii abivajaja kui ka andeka. Õpilaste toetamisel saavad õpetajad tegutseda lähtudes haridusseadusest ja -süsteemist. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on võimalused ja sarnasused Eesti ja mõne teise riigi haridusseaduses ja -süsteemis andekate laste toetamiseks. Samuti intervjuude abil välja selgitada kas ja kuidas käsitletakse matemaatiliselt andekate õpilaste vajadusi Tartumaa üldhariduskoolides, arvestades õpetajate arusaamu ja hoiakuid matemaatiliselt andekate õpilaste suhtes. Intervjuudes osales viis matemaatikaõpetajat erinevatest Tartumaa üldhariduskoolidest. Õpetajad selgitasid andeka õpilase identifitseerimisel kasutatavaid kriteeriume, tõid välja peamised meetodid ja strateegiad matemaatikas andeka õpilase õpetamisel ja toetamisel ning hindasid, milline on nende mõju matemaatikas andekate õpilaste saavutustele ja hoiakutele. Intervjuude tulemused näitasid, et õpetajad ei pea andeka õpilase teadmisi ja oskuseid samaväärseks viielise ja tubli õpilasega. Õpetajad tunnevad, et andekate õpilastega tegelevad nad peamiselt iseseisvalt, puudust tuntakse ajalisest ressursist. Olenemata sellest, kui mitu aastat on möödas õpetajate tudengipõlvest, tuntakse siiski vajadust erinevatele koolitustele, mis pakuksid võimalusi andekate õpilaste toetamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp
Juhendaja(d) Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2020
PDF