arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise kursuse tagasiside analüüs
Nimi Raul Tölp
Kokkuvõte Moodle’i keskkonnas kogutud Tartu Ülikooli Programmeerimise kursuse LTAT.03.001 tagasiside on väga mahukas. Kogutud andmed sisaldavad stardi-, iga nädala, kontrolltööde ja lõpuküsitlust. Saadud vastuseid on mitmel erineval kujul: üks või mitu valikvastust, hinnanguskaala ja vabavormiline tekst. Töö tulemusel valmis analüüsikeskkond ja selle abil analüüsiti 2018. ja 2019. aasta tagasisidet. Loodud analüüsikeskkond võtab sisendiks mitme aasta küsitlused ja loob erinevaid filtreid ning arvutusmeetodeid kasutades põhjaliku kokkuvõtte iga küsimuse vastustest. Põhiline osa informatsioonist esitatakse keskkonnas tabelite ja jooniste kujul. Vabavormilisi vastuseid töödeldakse sõnapilvede abil ja nii leiti peamised probleemid ja soovitused. Lõpptulemuseks on analüüsikeskkonnas üle saja erineva tabeli, joonise ja sõnapildi, mis annavad kogu kursuse tagasisidest väga hea ülevaate.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2020
PDF