Juhtumiuuring: Plokiahel ja digiretsepti protsess

Nimi
Martin Johannes Liba
Kokkuvõte
Tervishoid on valdkond, kus andmete turvalisus, ligipääs ja privaatsus on
olulised. Retseptid on oluline osa tervishoiuteenustest ja on vajalikud, et patsient saaks raviks ligipääsu retsepti nõudvatele rohtudele. Kümme aastat tagasi kasutasid enamus riigid vaid paberretsepte. Tänapäeval on paljudes riikides olemas mingit laadi digiretseptide süsteemid. Digiretseptid lahendasid mitmeid probleeme, mis olid omased paberretseptidele, nagu apteekrite poolt paberretseptidel oleva käsikirja valesti tõlgendamine ja seetõttu vale ravi saamine. Siiski pole kõik probleemid digiretseptidega kadunud. Näiteks on probleemiks andmevahetusalase koostöö puudumine tervishoiuteenust pakkuvate ettevõtete vahel. Lisaks sellele, esineb probleeme digiretseptide turvalisuse, privaatsuse ja andmete ebaterviklikus. Plokiahel on üks tõusvaid
tehnoloogiaid, mis võimaldab andmete turvalist hoiustamist hajusraamatus, andmete jagamist hajusraamatu abil, arvutuslike ülesannete täitmist tarkade lepingute abil ja hajusraamatus defineeritud objektide haldust. Need omadused on võimaldavad plokiahela tehnoloogial mõjutada tervishoiusektorit sealhulgas digiretseptide protsessi. Antud magistritöö uurib, kuidas plokiahela tehnoloogia saaks mõjutada Eesti digiretseptide protsessi. Selleks kasutatakse juhtumiuuringu meetodi, et kaardistada kõigepealt praegune Eesti digiretseptide protsess ja disainida see ümber kasutades plokiahela tehnoloogia omadusi. Juhtumiuuringu käigus viidi läbi ka süstemaatiline kirjanduse ülevaade, et leida viise digiretseptide protsessi ümberdisainimiseks. Lisaks kasutati ümberdisainimisel ka spetsiaalseid heuristikaid, mis on loodud protsesside ümberdisainimiseks plokiahela baasil. Juhtumiuuringu tulemus näitas, et plokiahelat saab kasutada Eesti digiretseptide protsessi puhul, aga see ei lisaks uut väärtust võrreldes praeguse protsessiga. Eesti on lahendanud probleeme, mida saab teha plokiahela abil teiste tehnoloogiatega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF