Praktikavõimalused IT-ettevõtetes Eestis tudengite ja ettevõtete perspektiivist: pilootuuring

Nimi
Allan Rist
Kokkuvõte
Infotehnoloogia on tähtis majandusharu, mis on viimastel kümnenditel väga kiiresti arenenud. Sektori tööjõu nõudlus on kasvanud kiiremini, kui haridussüsteem on jõudnud kohaneda.
Uurimuse käigus küsitleti Tartu Ülikooli informaatikatudengeid ning „Vali-IT“ projektis osalenud ettevõtteid. Töö eesmärgiks oli uurida tudengite kogemuste kohta praktikal ning ettevõtetelt uuriti praktikate eesmärkide, kogemuste ja soovituste kohta. Käesolev pilootuuring võimaldab anda sisendit tulevaste teemakohaste uuringute kohta - otsitakse infot mustrite, rahulolu, ettevõtete ja tudengite soovituste kohta.
Tudengite valimi suurus on 125, kelle hulgast 47 tudengit olid käinud praktikal ning kelle vastuseid analüüsiti. Ettevõtete küsitlus saadeti laiali 47-le ettevõttele ning vastused saadi 7-lt ettevõttelt.
Tulemustes tuleb välja, et tudengid olid kõige teadlikumad Playtechi praktika osas, 20 (42%) tudengit jäid samasse ettevõttesse pärast praktika lõppu tööle ning vaid 7 (15%) informaatika tudengit viibisid tasustamata praktikal. Tudengite suurim ootus praktikale oli saada tööle ja teenida raha. 32 (68%) tudengit tundsid, et praktika suurendas huvi eriala vastu. Paistis, et COVID-19 muutis praktika korraldamise ja koha saamise keerulisemaks kui eelmisel aastal. Ettevõtete peamine eesmärk praktika läbi viimiseks oli uute töötajate leidmine.
Uurimuse tulemuste analüüsi käigus toodi tähelepanu kasvukohtadele, mida saaks parendada. Enne muutusi aga tuleks läbi viia sarnane, põhjalikum uuring.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dmitri Rozgonjuk, Mirjam Paales
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF