arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimiskursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ projektide analüüs
Nimi Carolin Kirotar
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” osalejate koostatud projekte. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada kursusel osalejate poolt loodud projektide tugevad ja nõrgad küljed ning selle põhjal anda kursuse korraldajatele soovitusi materjalide täiendamiseks ja kursuse läbiviimiseks. Töö käigus leiti vastused järgnevatele uurimisküsimustele: millised olid õpilaste struktuurilised eelistused projekti koodi kirjutamisel, millised olid õpilaste projektide peamised nõrgad kohad, millise hinnangu andsid kursusel osalejad projekti tegemise etapile.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2021
PDF