arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Java andmevoogude implementatsioonide analüüs ja võrdlus DataStream'i ning ObjectStream’i näitel
Nimi Del Remi Liik
Kokkuvõte Mitmetest osadest koosnevates infotehnoloogilistes süsteemides omandab tihti kriitilise tähtsuse andmevahetus nende süsteemide erinevate osade vahel. Java programmeerimiskeeles kirjutatud süsteemides on üheks serveritevahelise andmevahetuse rakendamise võimaluseks kasutada andmevoogusid. Käesolevas bakalaureusetöös tutvustati Java andmevoogude loogilist tausta ja implementeeriti kolm erinevat andmevoogudega serveritevahelise andmevahetuse lahendust, millest kaks kasutasid DataStream’i ja üks ObjectStream’i. Implementeeritud lahendusi analüüsiti ning võrreldi implementeerimise protsessi ja jõudluse põhjal. Järeldati, et erinevatel implementatsioonidel on erinevad tugevad ja nõrgad küljed ning et nende seast üheselt parimat valida ei ole võimalik. Võrreldud lahendustele pakuti sobilikke kasutusvaldkondi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Simmo Saan
Kaitsmise aasta 2021
PDF