Refraktiivsete nägemishäirete ja nendega koosesinevate oftalmoloogiliste haiguste analüüs Eesti Haigekassa raviarvete alusel

Nimi
Irina Häelm
Kokkuvõte
Eestis ei ole teadaolevalt teostatud laiapõhjalisi uuringuid, mis kaardistaksid refraktiivsete nägemishäirete ja oftalmoloogiliste haiguste esinemisstatistikat ning nende omavahelisi seoseid.
Magistritöö eesmärk oli anda ülevaade vaatlusandmete põhjal teostatud epidemioloogilise analüüsi teostamise metoodikast ning kirjeldada selle rakendamist ja täpsust Eesti Haigekassa andmestiku põhjal, uurides oftalmoloogiliste haiguste ja refraktiivsete nägemishäirete esinemisstatistikat ning koosesinemise tõenäosust.
Töö tulemustest selgus, et töös kasutatavad OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics) Patient-Level Estimation analüüsitööriistad võimaldavad leida kirjanduses kirjeldatud seoseid vaatlusandmetest.
Sarnaselt kirjanduses kajastatatule, oli uuritava andmestiku põhjal hüperoopiaga patsientidel tõenäolisem amblüoopia, strabismi ja kinnise nurga glaukoomi diagnooside esinemine. Müoopiaga oli aga tõenäolisem avatud nurga glaukoomi, katarakti ning võrkkesta rebendite ja irrete diagnooside esinemine. Töös teostatud andmeanalüüs ei tuvastanud statistiliselt olulisi seoseid astigmatismi ja oftalmoloogiliste haiguste vahel. Lisaks toodi töös välja uuritavate diagnooside esinemisstatistika Eestis ning võrreldi seda kirjandusega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Raivo Kolde
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF