arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kuidas toimivad virtuaalsed häkatonid? – Meeskonnatöö juhtumiuuring kahel virtuaalsel häkatonil
Nimi Tähe-Kai Tillo
Kokkuvõte Häkatonid on arendussündmused, mida erinevad organisatsioonid kasutavad konkurentsieelise tagamiseks, innovaatiliste ideede loomiseks ja uute ärivõimaluste avastamiseks. Kuni eelmise aastani, olid häkatonid peamiselt koosviibimisel põhinevad sündmused, kus ühises asukohas olevad meeskonnad lahendasid endale meelpäraseid väljakutseid. Kuid COVID-19 pandeemia tõttu on populaarsust kogunud kaugtöö ning ka häkatonid on muutunud virtuaalseks. Kuivõrd virtuaalsete häkatonide kohta on teadustööd tehtud vähe, on käesoleva töö eesmärk uut formaati uurida tiimide koostöö aspektist. Täpsemalt uuritakse, kuidas häkatoni tiimid kaugtöö formaadis koostööd teevad ning kuidas häkatoni disain ja korraldus koostööd mõjutavad. Töö tulemused näitavad et, mitmed tavapäraste häkatonide omadused nagu tiimide ettevalmistavad tegevused ja mentorluse oluline roll, on säilinud ka virtuaalses formaadis. Kuid mõned aspektid, nagu uute inimeste kohtamine ja suhtlus teiste meeskondadega, on oluliselt vähenenud. Töö väljundiks on soovitused häkatoni osalejatele ja korraldajatele, et virtuaalses formaadis paremini toime tulla.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Alexander Nolte
Kaitsmise aasta 2021
PDF