arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülesanded, väljakutsed ja hoiakud masintõlke järeltoimetamisel
Nimi Katrin Shuyler
Kokkuvõte Neuromasintõlge leiab üha laialdasemat kasutust, kuid samal ajal on tõlkijad masintõlke järeltoimetamise suhtes kahtleval seisukohal. Lähtudes sotsiotehnilisest ideest süsteemi inimlike ja tehniliste aspektide tasakaalu kohta, valmis kvalitatiivne juhtumiuuring, mis seadis keskmesse tõlkijate vaatenurga masintõlke järeltoimetamisele. Sellest võttis osa kaheksa tõlkijat, kellele saadeti sama tehnikateksti masintõlke järeltoimetamise ülesanne ja kellega hiljem tehti intervjuud. Intervjuuküsimused koostati sooviga leida vastus sellele, milline oli tõlkijate lähenemisviis järeltoimetamise ülesandele, mis valmistas neile selle juures raskusi ning millised on nende hoiakud masintõlke suhtes. Selle uurimistöö jaoks kogutud andmete analüüs viitas erinevustele tõlkijate lähenemisviisis järeltoimetamisele, kuid siiski läbis suurem osa tõlkijaid peamised töösammud sarnaselt. Analüüsi põhjal nähtus, et järeltoimetamisel kohatud raskused võisid olla seotud otsuste langetamise oskusega ja teadmistega tõlketarkvarast. Käesolev uurimistöö annab oma panuse teadmisse tõlkijate hoiakute kohta, näidates erinevusi tõlkijate suhtumises masintõlke kutsealasesse ja isiklikku kasutusse.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Alexander Nolte, Mark Fišel
Kaitsmise aasta 2021
PDF