arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadus
Nimi Kristin Parve
Kokkuvõte Õpetaja professionaalse arengu edendamise eesmärgiks on toetada tema erialaste oskuste ja teadmiste arengut. See tagab õpetaja toimetuleku uute erialaste väljakutsetega, sest õpetaja varasem haridus ei saa tagada vastuseid kõikidele tekkivatele probleemidele. Eestis on puudu ajakohaste oskuste ja teadmistega informaatikaõpetajatest, samas on IT-õpe ja digipädevuste arendamine suure tähelepanu all. Seega on oluline pöörata tähelepanu informaatikat õpetavatele õpetajatele ja nende professionaalse arengu võimaluste tagamisele. Magistritöö eesmärgiks oli saada ülevaade informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadusest. Magistritöö raames viidi läbi uuring, kus osales erineva informaatikaõpetaja staažiga õpetajaid kõikidest Eesti maakondadest. Uuringu käigus selgus, et õpetajad tunnevad, et elukestev õpe ja pidev eneseareng on õpetaja-ametis möödapääsmatu. Enim tuntakse vajadust praktiliste tehnoloogia-alaste teadmiste arendamise vastu, näiteks huvitavad õpetajaid programmeerimise, 3D-tehnoloogiate ja robootikavaldkonna koolitused. Peamiste professionaalset arengut toetavate tegevustena nähakse kontaktõppes või veebipõhiselt toimuvaid koolitusi ja seminare ning erialakirjandusega tutvumist. Valdavalt takistavad õpetajaid koolitustel osalemast ajanappus, sobimatus töögraafikuga ja sobivate koolituste puudumine. Uuringus osalejate vastustest jäi kõlama mure valdkonna pärast – puudust tuntakse ühtsest süsteemist ja paremast koostööst õpetajate vahel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp
Juhendaja(d) Reelika Suviste
Kaitsmise aasta 2021
PDF