Digitaalse õppematerjali väljatöötamine arvuti osade õpetamiseks informaatika tundides II kooliastmes

Nimi
Tiim Salumägi
Kokkuvõte
Magistritöö raames loodi teisele kooliastmele digitaalne õppevara, koos õpetajat toetava materjaliga, milles selgitatakse klassikalise lauaarvuti erinevaid osasid. Õppevara jaotati seitsmeks teemaks. Iga teema juurde lisati arvutiosa tutvustav materjal, mille oli magistritöö autor valmistanud. Lisaks disainiti osade teemade juurde erinevad kinnistavad ülesanded. Digitaalse õppevara loomise käigus disainiti veebileht, mille osadeks said magistritöö autori poolt koostatud
videod, testid ja õpetajamaterjalid. Digitaalse õppevara valmistamine toetus ADDIE mudelile. Mudeli viimase etapi käigus toimus ka ekspertide kaasamine õppematerjali avalikustamise ja tagasiside küsimustiku kaudu. Küsimustiku
vastuseid analüüsiti koos tagasisidega. Ekspertide hinnangute ja tagasiside põhjal võib järeldada, et loodud digiõppematerjal on lihtsate ja selgete videotega, värvilahendus on silmasõbralik ja heli kvaliteeti võiks parandada. Kõige kõrgemalt hinnati videote selgust ja lihtsust. Magistritöö viimases osas analüüsis magistritöö autor disainiprotsessi, piiranguid ja tutvustas digiõppematerjali loomise edasisi plaane. Edasiste plaanide hulka kuuluks uutel teemadel videote loomine, õpetajamaterjalide täiustamine ja uute testide välja töötamine.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF