arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise MOOCidel osalejate väljalangemise ja kaasatuse võrdlus lähtudes nende eesmärgist kursusel
Nimi Keit Järve
Kokkuvõte Bakalaureusetöös võrreldakse programmeerimise MOOCidel osalejate väljalangemist ja kaasatust lähtuvalt osalejate eesmärkidest kursuse suhtes. Töö teoreetilises osas saab ülevaate MOOCidest ning tutvustatakse MOOCidega seoses eesmärgistamist, väljalangemist ja kaasatust. Töö empiirilises osas võrreldakse Tartu Ülikooli MOOCil „Programmeerimisest maalähedaselt“ osalejaid lähtuvalt nende eesmärkidest kursusel. Töö tulemusena selgus, et osalejate eesmärgid kursusele registreerumisel mõjutavad kursuse alustamist ja väljalangemist esimesel nädalal. Lisaks leiti, et ülesannete ja testide esituskordade arv ei sõltu osaleja eesmärgist kursuse alguses. Saadud tulemused võivad olla kasulikud uute kursuste loomisel või olemasolevate kohandamisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marili Rõõm
Kaitsmise aasta 2022
PDF