arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhiste õppematerjalide kasutusjuhendid distantsõppe toetamiseks
Nimi Maret Vaabel
Kokkuvõte Distantsõppe toetamiseks loodi magistritöö raames enam kasutatud veebipõhistele õppematerjalidele kasutusjuhendid. Terviku moodustamiseks ja kättesaadavuse lihtsustamiseks disainiti juhendite kogule veebilehelt juhendikogu.weebly.com. Juhendikogus on kolme õppematerjali juhendid, mis on jaotatud I ja II kooliastme õpetajate hinnangul enam esinenud probleemide järgi peatükkideks. Iga peatükk on liigendatud väiksemateks osadeks, mis sisaldavad lühikest teksti ja illustreeriva materjalina graafikat. Vajadusel on tegevuste sammud nummerdatud, et muuta juhend paremini jälgitavamaks.

Juhendi koostamise aluseks võeti ADDIE mudeli printsiibid ja kvaliteetse õppematerjali põhimõtted. Juhendite hindamise etapis kaasati eksperdid. Ekspertideks olid I, II ja III kooliastme tavaklassi ja väikeklassi õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Tagasiside küsitluse moodustamisel lähtuti LORI kvaliteedi hindamise mudelist. Ekspertide hinnang ja tagasiside näitab, et juhendid on lihtsad, loogilised ning kergesti arusaadavad ehk kvaliteetsed. Kommentaarides toodi välja juhendite vajalikkus ning soov jätkata kasutamist. Edasisteks arendusteks on juhendi kogu täiendamine uute juhenditega ning autorluse jagamist tegevõpetajatega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Piret Luik, Reelika Suviste
Kaitsmise aasta 2022
PDF