Osalejate edenemise uurimine kursusel „Programmeerimisest maalähedaselt“

Nimi
Nora Anete Müller
Kokkuvõte
Tartu Ülikool pakub kõikidele soovijatele täiendusõppekursuseid. Tavaliselt osalevad nendel MOOC kursustel erineva tausta ja oskustega inimesed. Sellest tulenevalt on oluline teada, kuidas erineva taustaga õppijaid kursuse läbimisel toetada. Bakalaureusetöö põhineb Tartu Ülikooli proovikursusel „Programmeerimisest maalähedaselt“, mis viidi läbi informaatika ja muude valdkondade õpetajate seas. Töö eesmärk oli leida võimalusi, kuidas saaks osalejaid sellel kursusel paremini toetada. Eesmärgi saavutamiseks püstitati varasemate uuringute tulemuste põhjal uurimisküsimused. Nendele vastuste leidmiseks viidi Moodle’i logifailide peal läbi õpianalüütikat, võrreldi erinevate osalejate õpiharjumusi ning nende edenemist kursusel. Tulemustest järeldati, et kursuse „Programmeerimisest maalähedaselt“ ülesehitus soosib osalejate kursuse edukat sooritamist. Näidetest ilmneb, et oluline on tagada kõikidele võimalus õppida kiiremas tempos ja ülesandeid lahendada vabas järjekorras. Peale selle tuleks õppijatele tuge pakkuda esimese kontrollülesande lahendamisel, sest automaatkontrolli täpsus ja detailsus on esmakordsete programmeerijate jaoks keeruline. Analüüsist saadud tulemused kinnitavad, et logifailide põhjal on võimalik väga täpselt ennustada osalejate edukust kursusel. Seetõttu tuleks kursuse jooksul saada tagasisidet osalejate aktiivsuse kohta, et mahajääjaid innustada rohkem materjalide ja ülesannetega tööd tegema.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad