Mikronteenuste arhitektuuri monitoorimine Ridango näitel

Nimi
Mathias Are
Kokkuvõte
Monitoorimine on oluline osa tarkvaraarenduse protsessist - see võimaldab saada vahetut tagasisidet jälgitava süsteemi seisundi ja heaolu kohta. Samuti võimaldab monitoorimine tuvastada tarkvarateenustes leiduvaid vigu ning teha teadlike otsuseid süsteemi parendamiseks. Küllaldase monitoorimise lahenduse loomiseks on tarvilik arvestada jälgitava süsteemi eesmärkidega, kuid tihti ka selle arhitektuurist tulenevate erisustega. Mikroteenuste arhitektuur (MA) on saanud viimaste aastate vältel järjest populaarsemaks valikuks infotehnoloogiliste süsteemide kujundamisel oma mitmete kasulike omaduste tõttu, mis võimaldavad kiirendada uute tarkvaraliste funktsionaalsuste arendamist ja väljastamist. Seevastu on mikroteenuste arhitektuuri oluliselt keerulisem monitoorida kui mitmeid selle alternatiive. Põhjuseks on MA hajus ja dünaamiliselt muutuv struktuur, milles on süsteemi jälgijal keeruline orienteeruda ning ühelt komponendilt kogutud andmeid kogu ülejäänud süsteemiga vastavusse viia. Tarkvaraarenduse kogukonna seas populaarsust kogunud jälgitavuse tööriistad (ingl k observability tools) üritavad seda probleemi lahendada tehnoloogiate abil, mis koguvad eri liiki monitoorimise andmed ning analüüsivad neid reaalajas masinõppe mudelite või tehisnärvivõrkude abil. Antud bakalaureusetöö raamest katsetatakse kolme jälgitavuse platvormi: New Relic, IBM Instana ja Datadog, ning võrreldakse nende suutlikust monitoorida tarkvaraettevõtte Ridango lokaalselt majutatud Kubernetese klastrit ning sellel töötavaid mikroteenuseid. Koostatud võrdluse aluseks on eelnevalt läbi viidud ettevõtte sisene kasutajanõuete analüüs (ingl k user requirements analysis). Lisaks on bakalaureusetöös esitletud Ridango ärivajadusi ning MA erisusi arvestavat monitoorimislahendust, mis on loodud Datadog’i platvormi põhjal.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Chinmaya Kumar Dehury
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF