arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tekstülesannete automaatne lahendaja
Nimi Priit Vallap
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebiprogramm, mis võimaldab etteantud matemaatilist tekstülesannet lahendada automaatselt, tagastades nii õige vastuse kui ka lahenduskäigu. Osana tööst on vaja ka piiritleda sobivate ülesannete raskusaste ja vorm. Programmi peamine töövahend on EstNLTK keeletöötluse teekide kogum. Tulenevalt piirangutest EstNLTK poolelt on programm kirjutatud Pythoni programmeerimiskeeles.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad